Condicions d’Ús
Ticketmaster ES

01. Benvinguts
Benvinguts a Ticketmaster. A continuació s’exposen les normes o condicions que regeixen l’ús del web de Ticketmaster (“web”). Al utilitzar o visitar el web, acceptes expressament quedar obligat per aquestes condicions i s’obliga a complir-les i a complir totes les lleis i normatives per les quals es regeix el web. Ticketmaster España, SA es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, amb efectes immediats després que es publiquin al web. Et convidem a consultar aquesta pàgina del web periòdicament. Si incompleixes aquestes condicions d’ús, Ticketmaster pot donar per finalitzat l’ús que facis del web, impedir que l’utilitzis en el futur, anul·lar les comandes que facis d’entrades i/o iniciar les actuacions judicials corresponents en contra teu.
02. Ús permès
Acceptes que només se t’autoritza a visitar, visualitzar i conservar una còpia de les pàgines d’aquest web per a ús personal i que no pots duplicar, descarregar, publicar ni distribuir de cap altra manera el material d’aquest web amb cap finalitat que no sigui la de consultar informació promocional i sobre espectacles, per a ús personal, o per comprar entrades o objectes promocionals per a ús personal, tret que Ticketmaster t’autoritzi expressament qualsevol altre ús. També t’obligues a no fer servir la tècnica d’establir enllaços amb el web amb cap finalitat, tret que tinguis l’autorització expressa de Ticketmaster per fer-ho. El contingut i el software d’aquest web és propietat de Ticketmaster i/o dels seus proveïdors i està protegit per les lleis espanyoles, estatunidenques i internacionals de propietat intel·lectual. Publiquem un avís legal i una sèrie de crèdits a les pàgines del web que no es poden eliminar. Et preguem que no eliminis aquest avís o aquests crèdits, o qualsevol informació addicional que s’inclogui amb els avisos i els crèdits.
03. Avisos legals
Ticketmaster no es compromet a fer que el web estigui lliure d’errors, que funcioni de manera ininterrompuda o que s’obtinguin resultats concrets amb l’ús del web o de qualsevol contingut, cerca o enllaç que contingui. El web i el seu contingut es presenten com a “cos cert” i en l’estat actual de disponibilitat. Ticketmaster no pot garantir que els fitxers que et descarreguis del web estiguin lliures de virus o contaminació o de característiques destructives. Ticketmaster no presta cap mena de garanties, expresses o implícites, ni tampoc cap garantia implícita pel que fa a idoneïtat comercial i per a un objecte concret. Ticketmaster no és responsable dels danys, de cap mena, que es derivin de l’ús d’aquest web, fins i tot –sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu– danys directes, indirectes, accessoris, i punitius i emergents.

Ticketmaster declina qualsevol responsabilitat per les accions, omissions i conductes de qualsevol mena d’usuaris aliens, usuaris de Ticketmaster, anunciants i/o patrocinadors al web, en relació amb el servei de Ticketmaster o d’una altra manera en relació amb l’ús que facis del web i/o del servei de Ticketmaster. Sense limitar el previst anteriorment, pots denunciar la conducta indeguda d’usuaris i/o anunciants aliens, proveïdors de serveis i/o productes als quals es refereixi o que s’incloguin al web davant de Ticketmaster, utilitzant el nostre servei d’assistència en línia. Ticketmaster pot investigar la denúncia i adoptar les mesures que corresponguin, de manera totalment discrecional.
04. Marques
Tant els logotips de Ticketmaster com Ticketmaster i el gràfic que s’inclou en aquest web són marques registrades de Ticketmaster Spain SAU o té llicència per fer-los servir. Les marques de Ticketmaster només es poden utilitzar públicament amb l’autorització per escrit de Ticketmaster.
05. Titularitat dels materials
Tots els materials del web de Ticketmaster estan protegits per drets d’autor i pel que es disposa en els tractats i en les lleis de propietat intel·lectual d’arreu del món. Els materials de Ticketmaster no es poden reproduir, copiar, editar, publicar, transmetre ni carregar de cap manera sense l’autorització per escrit de Ticketmaster. Tret del que s’ha manifestat expressament a la disposició sobre llicència limitada d’aquests termes i condicions, Ticketmaster no et concedeix cap dret, exprés o implícit, sobre cap de les seves marques, drets d’autor o altra informació protegida.

Els continguts prestats per Ticketmaster, i també els continguts difosos per la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria.

Es prohibeix qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ de Ticketmaster.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diversos llocs web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Ticketmaster o de tercers titulars que han autoritzat degudament que s’incloguin en els diversos llocs web.

Els continguts, les imatges, les formes, les opinions, els índexs i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines web, i també el software necessari perquè funcionin i es visualitzin, també constitueixen una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que són aplicables. El fet d’incomplir el que s’ha assenyalat implica cometre greus actes il·lícits i la sanció per part de la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o dels continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Ticketmaster.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeixen els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a Ticketmaster, o que Ticketmaster ha autoritzat, i també la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Ticketmaster és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, com també la publicació consegüent de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris li puguin fer arribar a través del correu electrònic.

En aquest sentit, Ticketmaster pot establir, si ho considera oportú i sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web es puguin difondre per la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que de qualsevol manera fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

S’entén que els usuaris que enviïn a les pàgines web de Ticketmaster –al seu departament de suggeriments– observacions, opinions o comentaris per mitja del servei posat a disposició o a través del correu electrònic –tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari– en els casos en què per la naturalesa dels serveis o els continguts això sigui possible, autoritzen Ticketmaster per reproduir, distribuir, exhibir, transmetre, emetre en qualsevol format, emmagatzemar en suports físics o lògics, digitalitzar, posar a disposició des de bases de dades pertanyents a Ticketmaster, traduir, adaptar, arranjar o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar una comunicació a través dels mitjans posats a disposició per Ticketmaster, o per correu electrònic, aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Ticketmaster.

D’acord amb el que s’ha assenyalat al paràgraf anterior, Ticketmaster queda autoritzat igualment per modificar o alterar aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que hi ha en absolut cap mena de lesió de cap facultat moral de dret d’autor que els usuaris puguin ostentar-hi.

Es prohibeixen tots els recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut del quals un tercer es pugui beneficiar, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots els continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web o de l’esforç fet per Ticketmaster perquè funcionin.

Ticketmaster no assumeix cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions que s’han esmentat abans, de la mateixa manera que tampoc no assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels llocs web de Ticketmaster. Tot això, sens perjudici que Ticketmaster faci tots els esforços que pugui per prevenir incidències en aquest sentit i actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar qualsevol enllaç que remeti o recomani qualsevol activitat o informació il·lícita o susceptible de lesionar béns o drets de tercers, des del moment en què en tingui coneixement efectiu.

La propietat i la gestió de www.ticketmaster.es correspon a Ticketmaster. Cap material d’aquest web o de qualsevol altre lloc la propietat, gestió, llicència o control del qual correspongui a Ticketmaster no pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, tret de la descàrrega d’una còpia dels materials en un sol ordinador per a ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de Ticketmaster. A aquests efectes, es prohibeix fer servir aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats en xarxa.
06. Política sobre drets d’autor
Retirarem els drets com a usuari del web a qualsevol usuari que faci servir aquest web per transmetre il·legalment material protegit per drets d’autor sense tenir llicència, consentiment exprés, causa vàlida o exempció per ús legítim. En concret, els usuaris que enviïn contingut a aquest web, ja sigui articles, imatges, relats, software o altre material susceptible de quedar protegit per drets d’autor, s’han d’assegurar que el contingut que pugin no infringeix els drets d’autor o altres drets de tercers (com ara dret a la intimitat o drets públics). Un cop hàgim rebut una notificació fefaent per part del titular dels drets d’autor o del seu agent, i una confirmació a través d’una providència judicial o reconeixement per part de l’usuari en el sentit que s’ha fet servir aquest web com a instrument per cometre una infracció legal, donarem per acabats els drets dels usuaris infractors per utilitzar i/o accedir a aquest web. Així mateix, podrem, seguint el nostre criteri discrecional, optar per donar per acabats els drets d’un usuari a fer servir o accedir al web abans d’aquest moment si entenem que s’ha produït la suposada infracció.
07. Enllaços i resultats de cerca
El web pot produir automàticament resultats de cerca que remetin a llocs de tercers a tota la xarxa mundial o que hi estableixin enllaços. Ticketmaster no exerceix cap control sobre aquests llocs o sobre el seu contingut. Ticketmaster no pot assegurar, afirmar o garantir que el contingut inclòs en els llocs sigui exacte, legal i/o inofensiu. Ticketmaster no avala el contingut del lloc de cap tercer, i tampoc no garanteix que no conté virus o que no afectarà d’altra manera el teu ordinador. Fent servir el web per buscar o establir vincles amb un altre lloc, acceptes i comprens que no podràs plantejar cap reclamació contra Ticketmaster pels danys o perjudicis, de la naturalesa que siguin, que es derivin de l’ús per part teva del web per obtenir resultats de cerca o per enllaçar amb un altre lloc. Si tens cap problema amb un enllaç des del web, et preguem que ens ho comuniquis a través del servei d’assistència i investigarem la teva denúncia i adoptarem totes les mesures que considerem oportunes, de manera totalment discrecional.
08. Contingut prohibit
Et compromets a utilitzar els serveis i continguts al nostre lloc web d’acord amb la llei i els termes i les condicions generals dels serveis que ofereix Ticketmaster en cada moment, i a abstenir-te de fer-los servir per:

(a) Transmetre a tercers no autoritzats el teu nom d’usuari i la teva contrasenya; l’accés a aquesta informació per part d’un usuari no autoritzat l’has de comunicar immediatament a Ticketmaster.

(b) Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Ticketmaster, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d’aquest lloc web, o contingut que suposi la transmissió de “correu brossa”, “missatges en cadena” o la tramesa massiva de correus no sol·licitats o “tramesa de correu no desitjat”;

(c) fer activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixin utilitzar correctament la pàgina web, com també la xarxa o els seus recursos.

(d) Fer activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable; facilitar programes informàtics piratejats o enllaços a aquests programes; facilitar informació per burlar dispositius de prevenció de còpies instal·lats de fàbrica, o facilitar música piratejada o enllaços a fitxers de música piratejada.

(e) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.

(f) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que assetgin o animin a assetjar una altra persona i/o que atemptin contra els drets humans; que et consti que són falsos, enganyosos o que divulguin activitats il·lícites o conductes abusives, amenaçadores, obscenes, difamatòries o calumnioses; que facilitin material que exploti persones menors de 18 anys de manera sexual o violenta o que sol·licitin dades personals de qualsevol menor de 18 anys; que continguin pàgines restringides o d’accés exclusiu mitjançant contrasenya o pàgines o imatges ocultes (les que no contenen enllaços amb una altra pàgina accessible o des de la mateixa); que facilitin informació amb instruccions sobre activitats il·lícites, com ara per fabricar o adquirir armes il·legals, violar la intimitat d’una persona o transmetre o crear virus informàtics; que sol·licitin contrasenyes o dades d’identificació personals amb finalitats comercials o il·lícites d’altres usuaris; i que tinguin per finalitat dur a terme activitats comercials i/o de vendes sense el nostre consentiment previ i per escrit, com ara concursos, sortejos, permutes, publicitat i sistemes piramidals.

Al registrar-te a Ticketmaster, hauràs de triar una contrasenya que després se’t confirmarà per correu electrònic. Has de custodiar degudament les claus i les contrasenyes que se’t facilitin per accedir-hi com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, i ets responsable de l’ús que en faci una tercera persona a la qual les hagis facilitat.
09. Conducta en desconnexió
Tot i que Ticketmaster no pot vigilar la conducta dels seus usuaris fora del web, també suposa una infracció d’aquestes normes fer servir qualsevol informació obtinguda d’aquest web amb la finalitat d’assetjar, vexar o perjudicar una altra persona, o amb la finalitat de contactar, enviar publicitat o sol·licituds o vendre a qualsevol usuari sense el seu consentiment previ i exprés.
10. Prohibició d’ús comercial
No pots fer servir cap zona d’aquest web amb cap finalitat comercial, com ara vendre entrades, objectes promocionals o serveis de cap mena (tot i que pots fer servir TicketExchange per revendre entrades si ho fas de manera lícita). Has de demanar prèviament i per escrit el nostre consentiment per fer oferiments comercials de qualsevol mena, ja sigui mitjançant publicitat, tramesa de sol·licituds, enllaços o qualsevol altra manera de comunicació, tot i que pots anunciar entrades per revendre-les a través de TicketExchange sempre que ho facis legalment. Sens perjudici d’això, no pots fer servir aquest web per revendre o establir enllaços a altres llocs amb l’objecte de vendre entrades de qualsevol mena, tot i que pots revendre entrades a través de TicketExchange, sempre que ho facis legalment. Investigarem i iniciarem les actuacions judicials corresponents contra qualsevol que incompleixi aquesta disposició, fins i tot sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu, i suprimirem la comunicació il·legal del web i impedirem que qualsevol que incompleixi aquesta disposició faci servir el web. Ens reservem el dret de bloquejar l’accés a aquest web o a altres serveis de Ticketmaster, o d’anul·lar una comanda d’entrades o una entrada que es relacioni amb qualsevol persona respecte de la qual consti o es consideri raonablement que: a) actua de manera il·lícita o incomplint aquestes condicions, o infringint els drets de Ticketmaster, o fent servir mitjans automatitzats per tramitar o fer comandes d’entrades, o que faci una comanda d’entrades que sobrepassi el límit declarat; o b) té una vinculació amb qualsevol persona que consti o que es consideri raonablement que actua de manera il·lícita o incomplint aquestes condicions, o infringint els drets de Ticketmaster, o fent servir mitjans automatitzats per tramitar o fer comandes d’entrades, o que faci una comanda d’entrades que sobrepassi el límit declarat. Es considera que transgredir qualsevol limitació o incomplir qualsevol condició del web constitueix un incompliment d’aquestes condicions.
11. Accés a interferència
T’obligues a no fer servir cap robot o dispositiu automàtic o procediment manual per vigilar o copiar les nostres pàgines web o el contingut que inclouen, o amb qualsevol altra finalitat no autoritzada sense la nostra autorització prèvia, expressa i per escrit. T’obligues a no fer servir cap dispositiu, software o rutina que interfereixi o pretengui interferir amb el funcionament adequat del web de Ticketmaster. T’obligues a no fer cap actuació que imposi una càrrega de mida impròpia o desproporcionada sobre la nostra infraestructura. T’obligues a no copiar, reproduir, alterar, modificar, crear obres derivades o exhibir públicament qualsevol contingut del nostre web (tret que sigui per a ús personal i sense finalitat comercial), sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Ticketmaster.
12. Ús no autoritzat del web
S’investigarà l’ús il·legal i/o no autoritzat del web, fins i tot –sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu– mitjançant vendes no autoritzades d’entrades, l’ús de la tècnica d’emmarcar o fixar enllaços no autoritzats des del web o al web, o l’ús no autoritzat de cap robot o altre dispositiu automatitzat al web, i s’iniciaran les actuacions judicials corresponents, incloses –sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu– les de naturalesa civil, penal i preventiva.
13. Incompliment de les condicions
Acceptes i entens que Ticketmaster pot, discrecionalment i sense avís previ, donar per acabat el teu accés al web, anul·lar la teva comanda d’entrades o exercitar qualsevol altra acció que estigui a la teva disposició i eliminar qualsevol contingut no autoritzat d’usuaris si Ticketmaster entén que el contingut d’usuari que hagi facilitat incompleix o no s’ajusta a questes condicions d’ús, infringeix els drets de Ticketmaster, d’un altre usuari o de la llei. Acceptes que una indemnització econòmica podria no reparar de manera suficient el dany causat a Ticketmaster pels incompliments d’aquests termes i condicions i consents que s’adoptin mesures preventives respecte d’aquests incompliments. Ticketmaster pot divulgar dades d’usuari sobre la teva persona si així ho exigeix la llei. Ticketmaster no està obligada a fer cap devolució a favor teu si es dóna per finalitzada la teva condició d’usuari pel fet d’haver incomplert les condicions d’ús.
14. Limitació de responsabilitat
Ticketmaster no és responsable en cap cas davant teu per cap classe de danys indirectes, emergents, exemplars, accessoris, especials o punitius, inclòs així mateix el lucre cessant, tot i en el supòsit que s’hagi advertit Ticketmaster de la possibilitat d’aquests danys, que es produeixin per cas fortuït o força major.
15. Conflictes
Aquest web el controla i l’explota Ticketmaster des de les seves oficines a Espanya. En cas que es produeixi cap conflicte que es refereixi al web o l’afecti, fent servir el web acceptes que el conflicte es regirà i s’interpretarà d’acord amb la llei espanyola. En el supòsit que es produeixi un conflicte que es derivi o porti causa d’aquests termes i condicions, o de l’ús o accés per part teva a aquest web, s’ha de plantejar una demanda davant d’un òrgan jurisdiccional de Barcelona, Espanya, sense tenir en compte les normes en matèria de dret internacional privat.
16. Indemnització
T’obligues a indemnitzar Ticketmaster, les seves filials, associades, directius, agents i altres col·laboradors i empleats, respecte de qualsevol perjudici, responsabilitat, demanda o requeriment, i fins i tot honoraris raonables per lletrats, per part de qualsevol tercer i que es derivi o porti causa de l’ús per part teva del web, inclòs així mateix l’ús que facis del web per proporcionar un enllaç a un altre lloc o per pujar contingut o una altra informació al web.
17. Seguretat de les dades
El sistema de venda d’entrades utilitza un servidor segur i la tecnologia més nova en encriptació. Un servidor segur et garanteix la privacitat de les dades que tramitis per internet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL.

• Què és un servidor segur

Un servidor segur et garanteix la privacitat de les dades que transmets per internet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, l’estàndard actual que fa servir la indústria de la seguretat. A internet la seguretat és el resultat de la comunicació entre un navegador que suporti el protocol SSL i un servidor que suporti el mateix protocol. Qualsevol versió dels navegadors suporta aquest protocol.

• Com funciona el protocol SSL

El protocol SSL funciona senzillament, encriptant les dades que envies mitjançant el sistema de xifrat RSA quan està situat en una zona segura d’un navegador. El teu navegador Netscape o Explorer, col·laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si algun individu en el procés de transmissió aconsegueix apropiar-se’n no les pot llegir, ja que no té la clau necessària per fer-ho.

• Què és el certificat de seguretat

Un certificat de seguretat el concedeix una entitat certificadora: la Certification Authority. Aquesta entitat concedeix aquest certificat després d’haver controlat la configuració correcta del procés d’encriptació (SSL) i d’haver comprovat les dades de l’empresa sol·licitant. El certificat de servidor segur es concedeix a una entitat les referències de la qual s’han comprovat, per assegurar que efectivament qui rep les dades encriptades és qui les ha de rebre.

• Servidor segur

Totes les pàgines que sol·liciten informació personal (nom, adreça, etc.) i les pàgines amb dades de la targeta de crèdit són pàgines segures. Encara que no vegis el cadenat que apareix a la part inferior dreta del navegador (perquè les nostres pàgines estan dividides en marcs i algun d’aquests marcs, com el que conté el baner superior, són no segurs), pots comprovar la seguretat de les nostres pàgines clicant la icona de la part superior d’aquesta pàgina que garanteix la seguretat del servidor i l’ús d’un certificat amb el màxim grau d’encriptació (128 bits).

• Com se certifica la seguretat d’aquest servidor

El nostre servidor SSL està certificat per Thawte.
18. El meu compte
El meu Ticketmaster és el club de lleure gratuït que Ticketmaster posa a la teva disposició perquè gaudeixis encara més del temps lliure.
Pots aconseguir descomptes en entrades, gaudir de concerts, obres de teatre... de franc! Tenim ofertes exclusives pensades especialment perquè aprofitis al màxim del temps lliure. Preestrenes de cinema, passis als backstages, participació en sortejos d’entrades, merchandising...
Si en vols més informació o donar-te d’alta simplement, ho pots fer ara mateix des de la pàgina d’alta d’El meu compte.
19. Menú d’ajuda i atenció al client
Ticketmaster posa a disposició dels usuaris una secció d’Ajuda i atenció al client, on trobaràs resposta a les preguntes més freqüents.

Així mateix, Ticketmaster posa a disposició del client els fulls de reclamació oficials a la seva seu central del carrer del Pallars, 193, Edifici Mar, planta 10, 08005 Barcelona.

Si necessites que t’ajudem o si tens cap dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.

T’atendrem amb molt de gust.